Általános szerződési feltételek


Hatályos: 2019. március 02. napjától


TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ……… 3 1.

Meghatározások……… 3 2.

A Szolgáltató adatai………… 6 3.

Az ÁSZF hatálya, módosítása és értelmezése ……… 6 4.

A Szerződés létrejötte ………… 7 5.

A Szerződés tárgya………… 7 6.

A Szolgáltatási Díj………… 7 7.

A Felek együttműködése ………… 8 8.

Felek nyilatkozatai………… 8 9.

Tiltott magatartások………… 12 10.

Szerződésszegés és Moderálás………… 13 11.

Szellemi Alkotások………… 15 12.

Adatkezelés………… 16 13.

A Szerződés módosítása és megszűnése ………… 16 14.

Tájékoztatás a Fogyasztónak minősülő Felhasználók részére ……… 16 15.

Kapcsolattartás……… 16 16.

Záró rendelkezések………… 17

II. KÜLÖNÖS RÉSZ ………… 19 17.

Szerződéstípusok………… 19 18.

Szolgáltatások………… 21 19.

A Magánhirdetőkre vonatkozó speciális rendelkezések ………… 25 20.

Az Office Hirdetőkre vonatkozó speciális rendelkezések………… 26 21.

A Lakópark Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések ………… 29 22.

A Display Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések ……….. 32 23.

Mellékletek ………… 34 3.I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. MEGHATÁROZÁSOK Adat jelenti a Szerződés keretében a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat. Adatbázis jelenti az Adatok rendszerezése során a Szolgáltató által létrehozott, a Szjt. szerint adatbázisnak minősülő adatbázist. Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát. ÁFA jelenti a Magyarországon mindenkor hatályos általános forgalmi adót. ÁSZF jelenti a jelen okiratot, amely tartalmazza a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő Szerződés általános szerződési feltételeit. Automata Betöltés jelenti a Szolgáltató által fejlesztett azon számítástechnikai megoldást, amelynek segítségével az Office Hirdető automatizált eljárás keretében tud Ingatlanhirdetéseket kezelni (feladni, módosítani, törölni) a saját Regisztrációjához kapcsolódóan. Display Hirdetés jelenti a Felületeken elhelyezett a Grt. 3.§ d) pontja szerinti reklámot, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő anyagot, PR-cikket, tájékoztatást. Display Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, írásbeli Szerződés alapján Display Hirdetési felületet vásárol a Szolgáltatótól. Ekertv. jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt. Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számlát. Felek jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen. Felhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt. Felületek jelenti a Weboldalakat és a Mobilalkalmazásokat együttesen. Fogyasztó jelenti azt a természetes személyt, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. 4 Grt. jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt. Hirdetés jelenti a Display Hirdetéseket és az Ingatlanhirdetéseket együttesen. Ingatlanhirdetés jelenti az Ingatlan elidegenítésére, bérbeadására, vagy bérleti jog értékesítésére irányuló, a Felületeken elhelyezett hirdetést. Ingatlan jelenti azt a dolgot, amely a magyar jog szabályai szerint az ingatlannyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre. Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozatot. Korm. rendelet jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet. Lakópark jelenti azt a tervezés, kivitelezés alatt álló, vagy újonnan elkészült ingatlanegyüttest, amely projekt alapon valósul vagy valósult meg, és amelyben legalább kettő, lakás céljára szolgáló Ingatlan található. Lakópark Hirdető jelenti azt a Felhasználót, amely Lakóparkot vagy az abban található, lakás céljára szolgáló Ingatlant hirdet a Felületen. Lakópark Szolgáltatási Csomag jelenti a Szolgáltatónak a honlapon elérhető Lakópark hirdetésére vonatkozó szolgáltatási csomagjait. Magánfelhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely nem minősül Office Hirdetőnek. Magánhirdető jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely Ingatlant hirdet a Felületen. Mobilalkalmazások jelenti a Szolgáltató által fejlesztett, a Google Play, valamint az App Store online áruházakban közzétett és onnan letölthető, Android és IOS operációs rendszereken használható szoftvereket (alkalmazásokat), amelyeken keresztül a Szolgáltatások, vagy azok egy része elérhető és igénybe vehető. Moderálás jelenti a Szolgáltató által végzett azon tevékenységet, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Nyilatkozat jelenti az értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt, kifogást vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést. Office Hirdető (Közvetítő) jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely nem saját tulajdonban álló Ingatlant ingatlan-közvetítői megbízási szerződés alapján, illetve azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely egyszerre háromnál több Ingatlant hirdet a Felületeken. 5 Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. Regisztráció jelenti a Felhasználó által a Felületeken létrehozott felhasználói fiókot. Szellemi Alkotás jelenti azokat a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb műveket, alkotásokat, amelyeket jogszabály – a törvény erejénél fogva vagy hatósági eljárás keretében – védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan szoftver, adatbázis, fénykép, ábra, kép, rajz, logó, mottó, szóösszetétel. Szerződés jelenti a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést. Szolgáltatás jelenti az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat. Szolgáltató jelenti a moraingatlan.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. Szolgáltatási Díj jelenti a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat. Szjt. jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt. Weboldalak jelenti azokat az internetes honlapokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: www.moraingatlan.hu 6 2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI Szolgáltató neve: Szolgáltató székhelye: Szolgáltató telefonszáma: Szolgáltató e-mail címe: Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Ügyfélszolgálat nyitvatartás: Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Szolgáltató cégjegyzékszáma: Szolgáltató adószáma: Tárhelyszolgáltatás biztosítója: 3. AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE 3.1. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki. 3.2. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során. 3.3. Az ÁSZF az újonnan megkötött Szerződések tekintetében a közzététel napjától hatályos. 3.4. Az ÁSZF a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, az ÁSZF hatályba lépéséig a Szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. 3.5. Azon szolgáltatásokra, amelyeket az ÁSZF II. része (Különös Rész) nem tartalmaz, azonban a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépése előtt kötött Szerződések alapján továbbra is nyújt, az ÁSZF I. részének (Általános Rész) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató 2019. március 02. napjáig hatályos általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak. 3.6. A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Felületeken közzéteszi. 3.7. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé. A Szolgáltató – a visszakövethetőség és átláthatóság érdekében – valamennyi korábban hatályos ÁSZF-et elérhetővé tesz PDF formátumban. 3.8. Amennyiben az ÁSZF I. része (Általános Rész) és az ÁSZF II. része (Különös Rész) között eltérés van, úgy az ÁSZF II. részét (Különös Rész) kell irányadónak tekinteni. 3.9. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 3.10. Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva. 3.11. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet. 4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 4.1. A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre. 4.2. A Szerződés létrejöttének részletszabályait – így különösen a Szerződés megkötésének folyamatát – az ÁSZF II. része (Különös Rész) Szerződés típusonként külön-külön tartalmazza. 5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 5.1. A Szerződés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – keretszerződésnek minősül. 5.2. A Szerződés alapján a Szolgáltató az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott, ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles. 6. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 6.1. A mindenkori Szolgáltatási Díjakat az ÁSZF 1. számú melléklete link formájában tartalmazza. 6.2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni. 6.3. A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen közzéteszi és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő naptól hatályosak azzal, hogy azokat a kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni. 6.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Minderre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy 8 amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF 3.4 vagy 13.2 pontjában vagy a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség. 6.5. A Fogyasztónak minősülő Felhasználók a Korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jogukat az ÁSZF 4. sz. mellékletében található nyilatkozatminták szerint gyakorolhatják. 7. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 7.1. A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására. 7.2. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat. 7.3. A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni. 7.4. A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy a Felületeken Ingatlant kereső és hirdető Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen az egyes Felhasználók között. Minderre tekintettel a Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett. 8. FELEK NYILATKOZATAI 8.1. A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy 8.1.1. a Hirdetések elhelyezését, elrendezését, megjelenését, sorrendjét, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett más Hirdetést is –, a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató jogosult meghatározni. 8.1.2. a Szolgáltató jogosult a Felület vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására. 8.1.3. a Hirdetéshez használt fényképen kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni. 8.1.4. a Felületeken a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni. 8.1.5. a Szolgáltató indokolás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Felhasználó által feladott Hirdetést és annak elemeit, valamint a Szolgáltatóról, illetve Szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) korlátozás és hivatkozás nélkül felhasználni. 8.1.6. a Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik. 8.1.7. a Szolgáltató nem továbbítja a Felhasználó által a Felületeken küldött azon üzeneteket, amelyekről Moderálási tevékenysége keretében megállapítja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit sérti vagy azzal ellentétes. 8.1.8. a hirdetési Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, azaz Ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására csak megbízási szerződés megkötése esetén van lehetőség. 8.1.9. a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket viselje. 8.1.10. a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni. 8.1.11. a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége. 8.1.12. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. 8.1.13. a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél. 8.1.14. a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket. 8.1.15. amennyiben Automata Betöltés útján tölt fel Hirdetést a Hirdetések Szolgáltató Felületén felvitt módosítása(i) a következő betöltéssel felülírásra kerül(nek) abban az esetben, ha azt a Felhasználó a saját rendszerében nem módosította. 8.1.16. az Automata Betöltés használatával történő hibás adatok (amelyek a gépi validáción nem akadnak fenn) megjelenéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 8.1.17. a Hirdetéssel együtt megjelenő más Hirdetés ugyanazon az oldalon és ugyanazon időben történő elhelyezését nem kifogásolhatja, bármilyen jellegű igényt a Hirdetés közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – Hirdetés tekintetében nem támaszthat. 8.1.18. a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületeken bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét. 8.1.19. a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való megfelelőségéért és az adatok, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért. 10 8.1.20. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Felületeken közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért. 8.1.21. a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak. 8.1.22. a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz mobil eszközön. 8.1.23. a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért. 8.1.24. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 8.4. pontban rögzített hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. 8.1.25. a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele 8.4. pontban vállalt rendelkezésre állási időbe, amennyiben a Szolgáltató azt a Felületen a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával megelőzően előre jelzett. 8.2. A Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy 8.2.1. tiszteletben tartja a Szolgáltató és a többi Felhasználó személyiségi jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a magánélethez, becsülethez, jóhírnévhez, valamint a képmáshoz való jogokat, továbbá, hogy ezen jogok megsértésétől tartózkodik. 8.2.2. a Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatások igénybevétele és használata során – kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak. 8.2.3. a Hirdetésben kizárólag a valóságnak és/vagy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelő adatokat és tényeket tesz közzé. 8.2.4. az Ingatlan alapterületét az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelően adja meg. Ha az ingatlan-nyilvántartási adatokban nem szerepel alapterület, akkor a Felhasználó alapterületként csak a 190 cm belmagasságot meghaladó, falakkal határolt, huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, fűthető helyiségek területét tüntetheti fel. 8.2.5. amennyiben a Szolgáltató az Ingatlanhirdetés esetén külön mezőt biztosít az erkély és a terasz alapterületének megadására, ezeket a Felhasználó nem számítja bele az alapterületbe. 8.2.6. telekterületként azt a területet és akkora méretben adja meg, amelynek tulajdon- vagy használati joga az Ingatlanhirdetés tárgyát képezi. 8.2.7. amennyiben az Ingatlanhirdetés tárgya Ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányad, ennek tényét a megjegyzés mezőben feltünteti. 8.2.8. az Ingatlan szobáinak számában csak a legalább 12 négyzetméter alapterületű, természetes fénnyel megvilágított, falakkal körülhatárolt helyiségeket tünteti fel. 8.2.9. félszobaként a legalább 6 négyzetméteres, egyébként a szobával szemben támasztott követelményeknek megfelelő helyiségeket tünteti fel. 8.2.10. a nyitott galériát, hallt, beépített erkélyt vagy teraszt nem tünteti fel szobaként vagy félszobaként. 8.2.11. új építésű Ingatlanként kizárólag olyan Ingatlant hirdethet, amely 8 évnél nem régebben épült és az építtetőtől eltérő tulajdonosa még nem volt. 11 8.2.12. a Hirdetésben kizárólag olyan fényképet tesz közzé, amely kizárólag a meghirdetett Ingatlant vagy annak közvetlen környezetét ábrázolja, és amelynek a felbontása legalább 800 x 600 pixel. 8.2.13. a Hirdetés adatainál kizárólag belföldi telefonszámot ad meg. 8.2.14. az Ingatlanhirdetésben szereplő Ingatlan vételárát vagy bérleti díját bruttó összegben adja meg mind a Hirdetés alapadatai között, mind a Felületen található megjegyzés rovatban. Amennyiben a vételár vagy a bérleti díj ÁFA-t tartalmaz, a Felhasználó a megjegyzés rovatban köteles az ÁFA összegét feltüntetni. Amennyiben az Ingatlanhirdetés alapadatai között megadott vételár vagy bérleti díj és a Felületen található megjegyzés rovatban szereplő vételár vagy bérleti díj nem azonos, a Szolgáltató jogosult módosítani az Ingatlanhirdetési alapadatokat a megjegyzés rovatban feltüntetett vételár vagy bérleti díj alapján. 8.2.15. a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben végelszámolását kezdeményezte, csőd vagy felszámolási eljárás lefolytatását kérte maga ellen, továbbá amennyiben vele szemben végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást indítottak és/vagy rendeltek el. 8.2.16. teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Felhasználóval. 8.2.17. nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatási Díj kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást végez vagy reklámoz, vagy egyéb erre vezető magatartást tanúsít. 8.3. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy 8.3.1. a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit, így különösen nem ütközik a harmadik személlyel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakkal. 8.3.2. az általa a Hirdetésben megadott személyes adatok és az Ingatlan adatainak a Felületen történő közzétételhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik. 8.3.3. az általa a Felületen megadott adatok valósak és a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és nem ütköznek reklámtilalmi rendelkezésbe vagy egyéb korlátozásba. 8.3.4. az általa a Felületen közzé- és elérhetővé tett fényképek nem sértik harmadik személy szerzői és/vagy személyiségi jogait. 8.3.5. megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan. 8.3.6. – amennyiben azt jogszabály előírja – rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással. 8.3.7. nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem indítottak és/vagy rendeltek el végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást. 8.4. Szolgáltató kijelenti és vállalja, hogy a Szolgáltatásai, valamint a Felületek működése tekintetében 99,5%-os rendelkezésre állást biztosít. 12 9. TILTOTT MAGATARTÁSOK 9.1. A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálózó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy a Szerződés bármely rendelkezésébe – de különösen az ÁSZF 7., 8. és 9. fejezetébe – ütközik. 9.2. A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató a 10. fejezetben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 9.3. A Szolgáltatással összefüggésben nem tehető közzé olyan fénykép, amely 9.3.1. több képből, fényképből (fotómontázs) került összeillesztésre. 9.3.2. homályos, pixeles vagy a láthatóságot zavaró minőségű. 9.3.3. saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol. 9.3.4. nem Ingatlant tartalmaz, ábrázol – ide nem értve a Display Hirdetést. 9.3.5. a Felhasználó által a képre szerkesztett feliratot tartalmaz. 9.3.6. kerettel van ellátva. 9.3.7. elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást tartalmaz. 9.3.8. negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol. 9.3.9. figyelemfelkeltés céljából manipulált. 9.3.10. kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet, telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol. 9.3.11. Esztétikailag kifogásolható. 9.4. Tilos (azaz Felhasználó nem jogosult) 9.4.1. Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint, ami a valós hasznosíthatóságának, rendeltetésének és céljának megfelelő. 9.4.2. az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó levelező Szolgáltatás keretében olyan üzenetet küldeni, amely nem az Ingatlanhirdetés céljával – Ingatlan értékesítésével, hasznosításával – kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét Ingatlanhirdetésre, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vonatkozik. 9.4.3. a „Kérem, ingatlanközvetítők ne keressenek!” feliratot, szöveget tartalmazó Ingatlanhirdetésben található elérhetőséget – különösen telefonszámot – ingatlanközvetítői tevékenység céljából igénybe venni. 9.4.4. az „Ingatlanoskereső – Küldjön nekem üzenetet” Szolgáltatását marketing, reklám vagy egyéb, célhoz nem köthető üzenet küldésére használni. 9.4.5. a Felületen megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, felhasználni vagy értékesíteni. 9.4.6. a Felületek tartalmát, illetve egyes részeit adaptálni vagy visszafejteni. 13 9.4.7. a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül az olyan alkalmazás (szoftver) használata, amellyel a Felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő alkalmazása). 9.4.8. a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Felületek – Szolgáltatások – céljától eltérő módon történő létesítése. 9.4.9. a Felületeken használt felhasználónevet és/vagy jelszót harmadik fél számára kiadni. 9.4.10. a Szolgáltatásokat bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül ingyenesen vagy ellenérték fejében értékesíteni, átruházni vagy a Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönözni, hogy – a Szolgáltatási Díjak kikerülése végett – a Szerződésüket szüntessék meg és több Felhasználó egy Felhasználó Szerződése alatt hirdessen a Felületeken, vagy ilyen módon vegyen igénybe Szolgáltatást. 9.4.11. a Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során, valamint a Felületek bármely kommunikációs felületén a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus. 9.4.12. a Felületeken agresszív, vulgáris, szexuális vagy politikai tartalmú megjegyzést, nyilatkozatot közzétenni. 9.4.13. a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott hirdetőtáblán vagy molinón elhelyezett logót kitakarni vagy más módon eltüntetni, olvashatatlanná vagy felismerhetetlenné tenni. 9.4.14. Ingatlanhirdetést Szolgáltatási Díj megfizetésének elkerülése vagy az Ingatlant kereső Felhasználók megtévesztése érdekében törölni, majd azt ismételten közzétenni (visszaélés frissítéssel). 9.4.15. a duplikált Ingatlanhirdetés közzététele. Duplikáltnak minősül az Ingatlanhirdetés, ha ugyanazon Felhasználó, ugyanazon Regisztráción belül, ugyanazt az Ingatlant többször is hirdeti ugyanazon célból (eladás vagy kiadás) vagy ugyanazokat a képeket több Ingatlanhirdetés esetében is felhasználja. 10. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS MODERÁLÁS 10.1. A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy a Szerződés rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem. 10.2. A Szolgáltató a jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan végzi, így Szolgáltató nem garantálja a Hirdetések ÁSZF-nek való mindenkori megfelelőségét. 10.3. A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást. 10.4. A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le: 10.4.1. a Regisztráció ellenőrzése, 14 10.4.2. a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése, 10.4.3. az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése, 10.4.4. IP cím ellenőrzése, 10.4.5. a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése. 10.5. A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni: 10.5.1. A Szolgáltató intézkedése saját hatáskörben: 10.5.1.1. Amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót. 10.5.2. A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére: 10.5.2.1. Amennyiben a 10.5.1.1. pontban foglaltak esetében a Szolgáltató nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Szolgáltató írásban felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni. 10.5.2.2. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.2.1. pontban meghatározott felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít. 10.5.2.3. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.2.1. pontban meghatározott felhívásnak az abban megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, vagy eleget tesz, de a szerződésszegő magatartást ismétlődő jelleggel tanúsítja, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 10.5.3. A Felhasználó által megadott adatok igazolása: 10.5.3.1. A Szolgáltató a Moderálás keretében jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó által megadott adatok helyesek és a valóságnak megfelelőek és ennek érdekében a Felhasználótól okiratokat és további adatokat kérni, így különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan helyrajzi számát, tulajdoni lapot, hiteles cégkivonatot, ingatlanközvetítői megbízási szerződés vagy személyi azonosító okmányok másolata. 10.5.3.2. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek 2 munkanapon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít. 15 10.5.3.3. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek a kérelemben megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 10.5.4. A nem regisztrált Felhasználóval szemben alkalmazható intézkedések: 10.5.4.1. Amennyiben Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó szerződésszegést követ el (különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató, vagy a többi Felhasználó személyiségi jogait sértő megjegyzéseket tesz vagy ilyen üzeneteket küld), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani. 10.6. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni. 11. SZELLEMI ALKOTÁSOK 11.1. A Felhasználók által közzétett vagy közzétenni kért tartalom: 11.1.1. A Felhasználó kizárólag olyan Szellemi Alkotást tehet közzé a Felületeken, amelyek tekintetében erre vonatkozóan rendelkezési joga áll fenn. 11.1.2. A Felhasználó a Felületeken közzétett, jogi oltalomban részesített Szellemi Alkotásai tekintetében Szolgáltató részére ingyenesen, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. A Szolgáltatót ezen felhasználási jogok időbeli és területi korlátozás nélkül illetik meg. 11.1.3. Amennyiben a Felhasználó a Hirdetés elkészítését Szolgáltatótól rendeli meg és a Hirdetés elkészítése során Szellemi Alkotás jön létre, úgy annak kizárólagos szerzői jogi jogosultja (mind személyi, mind vagyoni jogok tekintetében) a Szolgáltató. 11.2. A Szolgáltatót megillető Szellemi Alkotások: 11.2.1. A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Felületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a Felületeken megjelenített és Szolgáltató által szerkesztett szövegek, továbbá az „moraingatlan.hu” elnevezés, annak ábrás megjelenítése. 11.2.2. A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás alapján lehet. A Felületek használata és a Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát átengedte a Felhasználó részére. 16 11.2.3. A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. 12. ADATKEZELÉS 12.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználót, amely a következő linken érhető el: https://moraingatlan.hu/adatvedelmi-szabalyzat/. Az Adatvédelmi Szabályzat a Szerződés részét képezi. 13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 13.1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a Felületen. 13.2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése. 13.3. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése. 13.4. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani. 13.5. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg. 14. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 14.1. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület előtt. 14.2. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/. 15. KAPCSOLATTARTÁS 15.1. A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani. 17 15.2. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg: 15.2.1. Elektronikus üzenet formájában a felületen erre kialakított és kijelölt helyen vagy a mora@moraingatlan.hu e-mail címre. 15.2.2. A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton. 15.3. A Szerződéssel összefüggésben Jognyilatkozat a 15.2.2. pontban foglaltaknak megfelelően küldhető meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Regisztráció létrehozása és törlése Jognyilatkozatnak minősül. 15.4. A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül válaszol. 15.5. A Nyilatkozatok és a Jognyilatkozatok kézhezvételének napja 15.5.1. a 15.2.1. pont szerinti közlés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik. 15.5.2. a 15.2.2. pont szerinti közlés esetén a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanap. 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16.1. A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató www.moraingatlan.huelőzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait. 16.2. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. 16.3. A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni. 16.4. A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma is, amely azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a fél által megsértésre kerül, és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél 18 hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten megsértésre kerüljön. 16.5. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 16.6. A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. 19 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 17. SZERZŐDÉSTÍPUSOK 17.1. Ráutaló magatartással megkötött Szerződés 17.1.1. A Szerződés ráutaló magatartással jön létre a Szolgáltató és azon Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó között, aki vagy amely a Weboldalakat felkeresi függetlenül attól, hogy a Felhasználó igénybe vesz-e az ÁSZF által nevesített Szolgáltatást vagy sem. 17.1.2. A ráutaló magatartással megkötött Szerződés a Weboldal elhagyásának időpontjáig tartó határozott időre jön létre, kivéve, ha az igénybe vett Szolgáltatás természetéből fakadóan a Szerződés a Weboldal elhagyását követően is hatályban marad. 17.2. Regisztráció útján megkötött Szerződés 17.2.1. A Szerződés Regisztráció útján jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerint felhasználói fiókot hoz létre valamely Felületen. 17.2.2. A Magánfelhasználókra vonatkozó rendelkezések 17.2.2.1. A Regisztráció folyamata Magánfelhasználók számára: a) A Magánfelhasználó a Weboldalon található, „Bejelentkezés” vagy Regisztráció” vagy „Hirdetés Feladása” menüpontra kattintással, vagy a Mobilalkalmazásban az e-mail-es regisztráció kiválasztásával indíthatja meg a Regisztrációt. A Felületen elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Magánfelhasználó köteles megadni egy érvényes e-mail címet és egy általa választott jelszót. A jelszó megerősítése kötelező. b) A regisztráció során a Magánfelhasználó megismerheti az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – amennyiben van, a vonatkozó checkbox bejelölésével – elfogadja. c) Az a) alpont szerinti adatok megadását és a b) alpont szerinti dokumentumok elfogadását követően a Magánfelhasználó a „REGISZTRÁLOK” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére. d) A regisztrációs kérelem beérkezését követően a Szolgáltató levelet küld a Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató felhívja a Magánfelhasználót a regisztráció aktiválására. A Szolgáltató ezen levelében megküldi a Magánfelhasználó részére az ÁSZF-et, valamint az Ekertv. és a Korm. rendelet szerinti tájékoztatót. e) Amennyiben a Magánfelhasználó rákattint a Szolgáltató által megküldött levélben található „AKTIVÁLOM A REGISZTRÁCIÓMAT” gombra, a regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és ezzel együtt a Szerződés létrejön. 17.2.2.2. A Magánfelhasználó a Regisztrációja aktiválását a Szolgáltató erről szóló levelének a Magánfelhasználó e-mail fiókjába történő megérkezéstől számított 72 órán belül kezdeményezheti. A jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén Szolgáltató véglegesen törli a regisztrációt. Magánfelhasználó új Regisztrációt indíthat a 17.2.2.1. pont szerint. 17.2.2.3. A Magánfelhasználó a regisztrációt a már meglévő Facebook vagy Google felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával is elvégezheti. A jelen pont szerinti regisztráció esetén a Magánfelhasználó a regisztrálok/belépek gombra kattintással fogadja el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. 17.2.2.4. A Szolgáltató és a Magánfelhasználó között Regisztrációval létrejött Szerződés határozatlan időre jön létre. 17.2.3. Az Office Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések 17.2.3.1. A Regisztráció folyamata Office Hirdetők számára: a) Az Office Hirdető a Felületen található, „Regisztráció közvetítőknek” menüpontra kattintással indíthatja meg a regisztrációt. Az Office Hirdető köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges adatait. b) A regisztráció során az Office Hirdető megismerheti az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – a vonatkozó checkbox bejelölésével – elfogadja. c) Az a) alpont szerinti adatok megadását és a b) alpont szerinti dokumentum elfogadását követően az Office Hirdető a „REGISZTRÁLOM AZ IRODÁMAT” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére. d) Az Office Hirdető az a) ponttól eltérően is megkezdheti a regisztrációt a Felületen található kalkulátor a www.moraingatlan.huigénybevételével. Ebben az esetben az Office Hirdetőnek a kalkulátor kitöltésével meg kell határoznia, hogy mely Szolgáltatásokat kívánja igénybe venni, majd ezt követően – a „HIRDESS NÁLUNK” feliratra kattintva az a) -c) alpontok szerinti eljárást kell követnie. e) A Szolgáltató az a) vagy d) pont szerint beérkezett adatokat feldolgozza, továbbá az adatok és az igénybe venni kívánt Szolgáltatások pontosítása és véglegesítése érdekében telefonos kapcsolatfelvétel útján megkeresi az Office Hirdetőt. f) Az adatok és a Szolgáltatások véglegesítését követően a Szolgáltató létrehozza az Office Hirdető felhasználói fiókját, majd e-mail-ben tájékoztatja az Office Hirdetőt a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges felhasználó nevéről és jelszaváról. Az Office Hirdető a felhasználói fiókjába történő első belépés során tudja a Szerződését megkötni az ÁSZF és az Ekertv. szerinti tájékoztató megismerését követően, azok elfogadásával. g) A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozását követően megküldi az Office Hirdető részére a megrendelt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szolgáltatási Díjról szóló elektronikus díjbekérőt. 21 h) Amennyiben az Office Hirdető a Szolgáltatási Díjat a díjbekérőben meghatározott határidőben nem fizeti meg, a regisztráció folyamatát újra kell kezdeni. i) A Szolgáltató a Szolgáltatási Díj megfizetését követő 2 munkanapon belül aktiválja az Office Hirdető Szolgáltatását. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a 2 munkanapon belüli aktiválási időt, amennyiben az Office Hirdető a díjbekérőn szereplő pontos összeget a közlemény (díjbekérő sorszáma) pontos feltüntetése mellett a díjbekérőben meghatározott határidőben fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólag a díjbekérő sorszáma tüntethető fel. 17.2.3.2. A Szolgáltató és az Office Hirdető között regisztrációval létrejött Szerződés határozott időtartamra jön létre. 17.2.3.3. A Szerződés a Regisztrációt vagy – amennyiben az Office Hirdető Szolgáltatást is igénybe vesz – a Szolgáltatásban meghatározott időtartam lejártát követő naptól számított 60. napon szűnik meg. 17.2.3.4. Amennyiben az Office Hirdető a Szerződés időtartamának lejárta előtt újabb Szolgáltatást rendel meg, a Szerződés időtartama a megrendelt Szolgáltatás időtartamával meghosszabbodik. A Szerződés ilyen módon történő meghosszabbítására az Office Hirdető korlátlanul jogosult. A jelen pont nem érinti a 17.2.3.3. pontban foglaltakat. 17.3. Egyedi szerződés útján, írásban megkötött Szerződés 17.3.1. A Lakópark Hirdetésre és a Display Hirdetésre vonatkozó Szerződés az ÁSZF 21. és 22. fejezeteiben meghatározott egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre. 18. SZOLGÁLTATÁSOK 18.1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások: 18.1.1. Kereső szolgáltatás A kereső szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára, hogy az Adatbázisában a keresés időpontjában elérhető Ingatlanhirdetések között a Felhasználó – a Felületen rendelkezésre álló keresési feltételek és szűrők alapján – keresést tudjon eszközölni. 18.1.2. Hirdetésjelentés A hirdetésjelentés keretében a Felhasználó jogosult azokat az Ingatlanhirdetéseket a Szolgáltató részére bejelenteni, amelyek egészben vagy részben nem felelnek meg a jogszabályok és/vagy az ÁSZF rendelkezéseinek. 18.1.3. Megosztás A megosztás szolgáltatás alkalmazásával a Felhasználó tájékoztatás céljából jogosult az Ingatlanhirdetés elektronikus úton történő továbbítására (pl. e-mail, Facebook vagy Twitter megosztás keretében). 22 18.1.4. Nyomtatás A nyomtatás szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az Ingatlanhirdetést átlátható és könnyen értelmezhető verzióban kinyomtassa. 18.1.5. Telefonszám felfedés A telefonszám felfedés keretében a Felhasználó jogosult összesen tíz Ingatlanhirdetés esetében megismerni az Ingatlanhirdetést feladó Felhasználó telefonos elérhetőségét. 18.1.6. Levél küldése a Hirdetőnek A Felhasználó – az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását követően – jogosult elektronikus levelet küldeni az Ingatlanhirdetést feladó Felhasználónak. 18.1.7. Hitelkalkuláció A Szolgáltató a hitelkalkuláció szolgáltatás során lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó az Ingatlan megvásárláshoz esetlegesen szükséges kereskedelmi banki hitellel összefüggésben számításokat végezzen. 18.1.9. Energetikai tanúsítvány A Felhasználónak lehetősége van az Ingatlan értékesítés esetén kötelező energetikai tanúsítvány elkészítésének megrendelésére. A Szolgáltatást a Szolgáltató alvállalkozó közreműködésével nyújtja. 18.2. Valamennyi Regisztrációval rendelkező Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások: 18.2.1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások A Regisztrációval rendelkező Felhasználó jogosult valamennyi, a Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó által is igénybe vehető Szolgáltatás használatára azzal, hogy a 18.1.5 pontban meghatározott korlát nem alkalmazandó. 18.2.2. Csoportosított nézet funkció A csoportosított nézet funkció bekapcsolásával a Felhasználónak lehetősége van az azonos Ingatlant hirdető Ingatlanhirdetéseket akként csoportosítani, hogy az adott Ingatlant hirdető Ingatlanhirdetések közül kizárólag egy Ingatlanhirdetés jelenik meg a találati listában. 18.2.3. Ingatlanhirdetés mentés A Felhasználónak lehetősége van az általa megtekintett Ingatlanhirdetés hosszú távon történő rögzítésére, amely segíti a későbbi visszakereshetőséget és könnyebb tájékozódást tesz lehetővé a Felületen. A mentett Ingatlanhirdetések a „Mentett hirdetések” menüpont alatt érhetők el. 23 18.2.4. Mentett keresés A Felhasználónak lehetősége van előre beállított keresési feltételek alapján Ingatlanhirdetéseket keresni. A mentett keresések a „Mentett kereséseim” menüpont alatt érhetők el. 18.2.5. Hirdetésfigyelő E szolgáltatás keretében a Felhasználó e-mail útján értesítést kap az általa a mentett keresés szolgáltatás szerinti szempontoknak megfelelő új, illetve meglévő, de adatmódosítással érintett, továbbá a fizetett Prémium hirdetésfigyelő Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók Ingatlanhirdetéseiről. A Szolgáltató a Prémium hirdetésfigyelő Szolgáltatás alapján megküldött Ingatlanhirdetéseket megkülönböztető jelöléssel ellátva szerepelteti az értesítésben. 18.2.6. Ingatlanhirdetés elrejtése Az Ingatlanhirdetés elrejtése funkcióval a Felhasználó jogosult az általa kiválasztott Ingatlanhirdetéseket a találati listából elrejteni. Az így elrejtett Ingatlanhirdetések a Felhasználó által később indított keresések során akkor sem jelennek meg a találati listában, ha egyébként azok megfelelnének a keresési feltételeknek. 18.3. A Magánhirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások: 18.3.1. Ingatlanhirdetés feladása Ingatlanhirdetés feladásával a Magánhirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára. 18.3.2. Kiemelés A kiemeléssel a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a – Felhasználók által beállított keresési feltételek és szűrők alapján létrejött – találati listán előrébb jelenik meg, mint a kiemeléssel el nem látott Ingatlanhirdetések. Az, hogy a kiemeléssel ellátott Ingatlanhirdetés hol jelenik meg a találati listában, attól függ, hogy adott pillanatban a Felhasználók hány Ingatlanhirdetést láttak el kiemeléssel, illetve, hogy mekkora volt a Felhasználók által a kiemelésre fordított összeg. A Szolgáltató tehát nem garantálja, hogy a kiemelés funkció használatával a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a találati lista elejére kerül. 18.4. Az Office Hirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások 18.4.1. Ingatlanhirdetés feladása Ingatlanhirdetés feladásával az Office Hirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára. 18.4.2. Licit kiemelés A licit kiemelés lehetővé teszi az Office Hirdető számára, hogy az Ingatlanhirdetés a találati listán kedvezőbb pozícióban jelenjen meg akként, hogy a kreditjeit felhasználva licitál az adott hirdetési pozícióra. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy a licitálása során kialakult hirdetési sorrend más Felhasználók kiemelése folytán változhat. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy az Ingatlanhirdetés a megszerzett pozícióját elveszítheti („lejjebb” kerül a találati listán). Az Office Hirdető a korábbi kedvezőbb pozíciót újabb licittel tudja biztosítani. 18.4.3. Link külső honlapra A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető jogosulttá válik arra, hogy az Ingatlanhirdetésben az Office Hirdető külső honlapjára irányító linket helyezzen el. 18.4.4. Iroda logó A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető saját logója megjelenik az Ingatlanhirdetésen úgy, hogy az már a találati listán is látható. 18.4.5. Céges/Saját honlap A Szolgáltatás igénybevételének idejére a Szolgáltató saját honlapot hoz létre az Office Hirdető számára, ahol az Office Hirdető valamennyi saját Ingatlanhirdetése megjelenik. A saját honlap címe az Office Hirdető regisztrált nevéből kerül kialakításra. 18.4.6. Fényképvédelem Annak érdekében, hogy az Office Hirdető által feltöltött fényképek védelemben részesüljenek, a Szolgáltató az Office Hirdető irodájának logójával látja el azokat. 18.5. A Magánhirdetők és az Office Hirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások 18.5.1. Ingatlanhirdetés kiküldése hirdetésfigyelőben A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ingatlanhirdetés feladását követően az Ingatlanhirdetés megjelenjen a „Hirdetésfigyelő” funkciót használó Felhasználók e-mail fiókjába küldött elektronikus levélben szereplő Ingatlanhirdetés listában. A Szolgáltató jogosult az Ingatlanhirdetést annak adatainak megváltoztatását követően ismételten kiküldeni a Hirdetésfigyelőben. 18.5.2. Prémium hirdetésfigyelő A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető és az Office Hirdető Ingatlanhirdetése egy további alkalommal megjelenik a „Hirdetésfigyelő” funkciót használó Felhasználók e-mail fiókjába küldött elektronikus levélben szereplő Ingatlanhirdetés listában. 18.5.3. Új építésű kiegészítő A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető vagy az Office Hirdető Ingatlanhirdetése az új építésű ingatlan kategóriában jelenik meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára. A Szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a hirdetett Ingatlan a 8.2.11. pontban támasztott követelményeknek megfelel. 18.5.4. Felirat A Magánhirdető és az Office Hirdető – a hirdetési cél hatékonyabb elérése érdekében – a Szolgáltató által előre megszövegezett és a Felületeken elérhető feliratokkal láthatja el az Ingatlanhirdetést. 25 18.5.5. Hirdetőtábla szolgáltatás A hirdetőtábla igénybevételével és használatával a Magánhirdető és az Office Hirdető offline is professzionális hirdetőként jelenhet meg az Ingatlant kereső személyek számára. A hirdetőtábla szolgáltatás közvetített szolgáltatásnak minősül, annak megrendelése esetén, a Szolgáltató alvállalkozója a megrendeléstől számított 4 munkanapon belül leszállítja a hirdetőtáblát, továbbá a csomag részeként egy filctollat, egy gyorskötöző csomagot és a kitöltési segédletet. 18.5.6. Statisztika A statisztika szolgáltatás keretében a Szolgáltató statisztikát készít a Magánhirdető és az Office Hirdető hirdetéseinek látogatottságáról, amelyet a Magánhirdető és az Office Hirdető részére elérhetővé tesz a Felületeken. 19. A MAGÁNHIRDETŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 19.1. A Magánhirdető által igénybe vehető Szolgáltatásokat kizárólag Ingatlanhirdetés feladása esetén lehet igénybe venni. 19.2. A Magánhirdető által ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatást a Szolgáltató a megrendelés pillanatától kezdődően nyújtja. 19.3. A Szolgáltatási Díj megfizetésére bankkártya vagy mobiltelefon használatával, banki átutalás útján, vagy a Szolgáltató által megadott bankfiókban történő készpénzes befizetés útján van lehetőség. A fizetési módok részletes tájékoztatója a https://moraingatlan.hulinkre kattintva érhető el. 19.4. A Magánhirdető a díjköteles Szolgáltatás Felületen történő megrendelésének véglegesítéséhez köteles a Szolgáltatási Díjat megfizetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a Szolgáltatási Díj a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul – banki átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a közlemény (hirdetési azonosító) pontos feltüntetése mellet – pontos összegben jóváírásra kerül. Banki átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a közlemény rovatban kizárólag a hirdetési azonosító sorszáma tüntethető fel. 19.5. A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Szolgáltatási Díj megfizetését követően aktiválja. 19.6. Több Ingatlanhirdetésre vonatkozó Szolgáltatási Díj egy átutalás vagy bankfiókban történő egy befizetés keretében (azaz egy tranzakcióval) nem teljesíthető. 19.7. Amennyiben a Magánhirdető befizetése több Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó Szolgáltatási Díjra vonatkozik, vagy a Szolgáltató bármilyen más okból az átutalást vagy a befizetést nem tudja azonosítani és ezért a Szolgáltatások aktiválása meghiúsul, a Szolgáltató a kapott összeget visszautalja a Magánhirdető részére. A visszautalás meghiúsulása esetén a Magánhirdető köteles a Szolgáltatónak a visszafizetéshez szükséges adatokat megadni. 19.8. A Magánhirdető a befizetett Szolgáltatási Díjról e-mailben kap visszajelzést, amely a részére kiállított számlát is tartalmazza. 20. AZ OFFICE HIRDETŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 20.1. Referens, adminisztrátor, kapcsolattartó 20.1.1. Az Office Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A referensek az Office Hirdető kapcsolattartójaként jelennek meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára. 20.1.2. A referensek kötelesek az Office Hirdető logóját használni. 20.1.3. A referens jogosult a saját adataival – amennyiben az adminisztrátor ezt előzetesen engedélyezte – és az általa kezelt Ingatlanhirdetésekkel és kreditekkel kapcsolatosan a Szolgáltatótól tájékoztatást és módosítást kérni. 20.1.4. A referens nem jogosult az Office Hirdető olyan adatait vagy Szolgáltatásainak módosítását kérni, amelyekhez a Felületen nem fér hozzá, továbbá nem kérhet díjbekérő vagy számla módosítást, az előfizetés tartalmának módosítását, iroda adatok módosítását. 20.1.5. Az Office Hirdető köteles a saját kezelőfelületén egy adminisztrátort regisztrálni. Az adminisztrátor jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető Regisztrációjával, Szerződésével összefüggésben Nyilatkozatokat tenni és módosításokat eszközölni, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatást rendelni, krediteket kezelni. 20.1.6. Az Office Hirdető köteles a Regisztráció során kapcsolattartót regisztrálni. A kapcsolattartó jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető Regisztrációjával, Szerződésével összefüggésben Nyilatkozatokat és Jognyilatkozatokat tenni és módosításokat eszközölni. A Szolgáltató – amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik – a Regisztrációval és a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatokat és Jognyilatkozatokat a kapcsolattartóval közli. 20.1.7. Referens, adminisztrátor és kapcsolattartó kizárólag természetes személy lehet. 20.1.8. Referens, adminisztrátor és kapcsolattartó kizárólag az adott személy személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnévvel regisztrálható. A referens, az adminisztrátor és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel folytatva kell megadni. Az ettől eltérő írásmód nem megengedett. 20.1.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként, adminisztrátorként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett Office Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor. 20.1.10. Az Office Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a referensek, az adminisztrátorok és a kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az Adatvédelmi Szabályzat https://www.moraingatlan.hu/adatvedelmi-szabalyzat/rendelkezéseit. 20.1.11. A jelen pont szerinti esetekben a referens, az adminisztrátor és a kapcsolattartó kizárólag a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben ad tájékoztatást vagy teljesíti a referensek, az adminisztrátor és a kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a referens, az adminisztrátor vagy a kapcsolattartó Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) érkezik be Szolgáltató rendszerébe. 20.1.12. A nem természetes személy Office Hirdető mindenkori vezető tisztségviselője vagy cégvezetője automatikusan kapcsolattartónak minősül, azzal, hogy a vezető tisztségviselői és cégvezetői – így kapcsolattartói – minőség ellenőrzését a Szolgáltató az ilyen személyek részéről történő minden megkeresés esetében – a hatályos cégkivonat lekérdezése és vizsgálata mellett – elvégzi. 20.2. Kreditrendszer 20.2.1. A Szolgáltató az Office Hirdetőnek a Szerződés keretében megrendelt Szolgáltatási csomagnak megfelelő mennyiségű kreditet ír jóvá. 20.2.2. Az Office Hirdető a megrendelt Szolgáltatási Csomaghoz járó krediteken felül további kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít. 20.2.3. Az Office Hirdető a rendelkezésére álló kreditek terhére a Felületeken meghatározott Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató szabadon és időbeli korlátozás nélkül határozza meg. 20.2.4. Amennyiben az Office Hirdető a rendelkezésére álló krediteket a legutolsó kreditjóváírástól, illetve -vásárlástól számított 1 (egy) éven belül nem használja fel, a kreditek elvesznek, azokat az Office Hirdető később már nem jogosult felhasználni. 20.2.5. Amennyiben a Szerződés bármilyen oknál fogva megszűnik, a megszűnés időpontjában meglévő kreditek elvesznek, azok ismételt Szerződéskötést követően sem használhatók fel. 20.2.6. A Szolgáltató az elveszett vagy fel nem használt kreditek ellenértékét nem téríti meg. 20.3. Felek jogai és kötelezettségei 20.3.1. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni. Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát. 20.3.2. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy Ingatlanhirdetést csak manuálisan, vagy Automata Betöltés útján tölthet fel. Minden ezektől eltérő esetben a Szolgáltató jogosult az ÁSZF 10. fejezetében rögzített jogkövetkezményeket alkalmazni. 20.3.3. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt és kifizetett Szolgáltatás esetén kizárólag telefonon és az általa választott havi vagy negyedéves fizetési időszak számlán feltüntetett kezdőnapját megelőző második munkanapig jelezheti elállási vagy módosítási szándékát. 20.3.4. Az Office Hirdető naptári évenként egy alkalommal jogosult meglévő Szolgáltatási csomagjának legfeljebb 3 naptári nappal történő díjmentes meghosszabbítását kezdeményezni. 20.3.5. Az Office Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Magánhirdetők Ingatlanhirdetéseire keres rá, a „Kérem, ingatlanközvetítők ne keressenek!” felirattal ellátott Ingatlanhirdetések nem jelennek meg a találati listában. 20.3.6. Az Office Hirdető köteles a Felületeken rendszeresített bejelentőlapon a Szolgáltató irányába haladéktalanul bejelenteni az Office Hirdető nevének vagy székhelyének megváltozását, a személyében bekövetkező cégjogi jogutódlást, valamint a Szerződés átruházására irányuló szándékát. A Szolgáltató a bejelentést követő 3 munkanapon belül jegyzi be a név- vagy székhelyváltozást és a cégjogi jogutódlás eredményeként bekövetkezett változásokat, valamint bírálja el, hogy hozzájárul-e a Szerződés átruházásához. A Szolgáltató nem járul hozzá a Szerződés átruházáshoz, amennyiben azt az Office Hirdető az általa utoljára igénybe vett Szolgáltatás időtartamának lejártát követő és a Szerződés 17.2.3.3. pont szerinti megszűnése közötti időszakban kezdeményezi. 20.4. A Szolgáltatási Díj 20.4.1. A Szolgáltató bármely díjköteles Szolgáltatás megrendelése esetén díjbekérőt, majd annak kiegyenlítését követően számlát küld az Office Hirdető részére az általa megadott címre. 20.4.2. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a díjbekérő sorszáma pontosan feltüntetésre kerül és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták. 20.4.3. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Szolgáltatási Díj fentiek szerinti megfizetését követő 2 munkanapon belül aktiválja. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a 2 munkanapon belüli aktiválási időt, amennyiben az Office Hirdető a díjbekérőn szereplő pontos összeget a díjbekérőben meghatározott határidőben és a közlemény (díjbekérő sorszáma) pontos feltüntetésével fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólag a díjbekérő sorszáma tüntethető fel. 20.4.4. A Szolgáltatási Díj megfizetésére banki átutalás, a Szolgáltató által megadott bankfiókban történő befizetés vagy a Szolgáltató irodájában személyesen, készpénzfizetés útján van lehetőség. A fizetési módok részletes tájékoztatója awww.moraingatlan.hulinkre kattintva érhető el. 20.4.5. Több díjbekérő egy átutalás vagy bankfiókban történő egy befizetés keretében (azaz egy tranzakcióval) nem teljesíthető. 20.4.6. Amennyiben az Office Hirdető banki átutalása vagy bankfiókba történő befizetése több díjbekérőre vonatkozik, vagy a közlemény rovatban nem kizárólag a díjbekérő sorszáma kerül feltüntetésre, vagy a Szolgáltató bármilyen más okból az átutalást vagy a befizetést nem tudja azonosítani és ezért a Szolgáltatások aktiválása meghiúsul, a Szolgáltató az összeget visszautalja az Office Hirdető részére. Bankfióki befizetés, illetve a visszautalás meghiúsulása esetén az Office Hirdető köteles a Szolgáltatónak a visszafizetéshez szükséges adatokat megadni. 21. A LAKÓPARK HIRDETŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 21.1. A Lakópark Hirdetőkre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 21.2. A Szerződés létrejötte, tárgya és időtartama 21.2.1. A Szerződés az ÁSZF 2. számú mellékletét képező egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre. 21.2.2. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Lakópark Hirdető által megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomag szerinti – hirdetési felületet biztosít a Lakópark Hirdető részére, a Lakópark Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben meghatározottak szerint. 21.2.3. A Szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató Regisztrációt hoz létre a Lakópark Hirdető részére a moraingatlan.hu weboldalon, amelyhez kapcsolódóan – a kezelőfelületre történő belépés biztosítása érdekében – a Szolgáltató felhasználó nevet és jelszót bocsát a Lakópark Hirdető rendelkezésére. 21.2.4. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre. 21.2.5. A Lakópark Hirdető kizárólag a Szerződés szerinti lakóparkban található Ingatlant hirdethet azzal, hogy legfeljebb annyi Ingatlant jogosult hirdetni, amennyi Ingatlan az adott Lakóparkban található. A jelen pont szerinti rendelkezést nem érinti, ha az adott Lakópark Szolgáltatási Csomagban több Ingatlanhirdetésére van lehetőség, mint amennyi Ingatlan a lakóparkban található. 21.2.6. A Lakópark Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni. Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát. 21.3. Referens, adminisztrátor, kapcsolattartó 21.3.1. A Lakópark Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A referensek a Lakópark Hirdetők kapcsolattartóiként jelennek meg az Ingatlant kereső Felhasználók irányába. 21.3.2. Referens neveként fiktív név is megadható. 21.3.3. A Lakópark Hirdető nem jogosult a saját kezelőfelületén adminisztrátorokat regisztrálni. A Lakópark Hirdető által a kezelőfelületen adminisztrátorként regisztrált személyeket törli, amelyről egyidejűleg a Lakópark Hirdetőt tájékoztatja. 21.3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként történő regisztrációját – az érintett Lakópark Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor. 21.3.5. Kapcsolattartó kizárólag természetes személy lehet. 21.3.6. Amennyiben a referens természetes személy, illetve a kapcsolattartó kizárólag az adott személy személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnévvel regisztrálható. A referens és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel folytatva kell megadni. Az ettől eltérő írásmód nem megengedett. 21.3.7. A Szolgáltató Szerződéssel összefüggésben a Lakópark Hirdető által a Szerződés megkötésekor kapcsolattartóként megjelölt személlyel tartja a kapcsolatot. A kezelőfelület a kapcsolattartót automatikusan referensként kezeli, ezért rá a referensekre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. 21.3.8. Az Office Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a referensek és a kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. 21.3.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett Lakópark Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor. 31 21.3.10. A jelen pont szerinti esetekben a kapcsolattartó kizárólag a Szerződésben vagy Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben ad tájékoztatást vagy teljesíti a kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a kapcsolattartó Szerződésben meghatározott vagy a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) érkezik be Szolgáltató rendszerébe. 21.4. Kreditrendszer 21.4.1. A Lakópark Hirdető a Szerződés keretében megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomagnak megfelelő mennyiségű kreditet ír jóvá. A Szolgáltató a Lakópark Szolgáltatási Csomagnak megfelelő krediteket minden hónap első napján bocsátja a Lakópark Hirdető rendelkezésére. A Lakópark Hirdető a krediteket mindig az adott tárgyhónap végéig jogosult felhasználni. A tárgyhó során fel nem használt kreditek a tárgyhó végén elvesznek, azok nem halmozhatók és a következő hónapban nem kerülnek jóváírásra. 21.4.2. Ha a Lakópark Szolgáltatási Csomag megrendelése nem a hónap első napjára vagy lejárta nem a hónap utolsó napjára esik, akkor a Lakópark Szolgáltatási Csomaghoz járó kreditek a tört hónapra vonatkozóan arányosan illetik meg a Lakópark Hirdetőt. 21.4.3. A Lakópark Hirdető a megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomaghoz járó krediteken felül további kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít. Az így vásárolt kreditek a hónap végén tovább vihetők, halmozhatók. 21.4.4. A Lakópark Hirdető a rendelkezésére álló kreditek terhére a Felületeken meghatározott Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató szabadon és időbeli korlátozás nélkül határozza meg. 21.4.5. Amennyiben a Szerződés bármilyen oknál fogva megszűnik, a megszűnés időpontjában meglévő kreditek elvesznek, azok ismételt Szerződéskötést követően sem használhatók fel. 21.4.6. A Szolgáltató az elveszett vagy fel nem használt kreditek ellenértékét nem téríti meg. 21.5. A Szolgáltatási Díj és fizetési feltételek 21.5.1. A Lakópark Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni. 21.5.2. A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosult az adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső Szolgáltatási Díjat az első vagy utolsó nem tört hónap számlájában feltüntetni. 32 21.5.3. A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően – elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki. 21.5.4. A Szolgáltatási Díjat a Lakópark Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell tüntetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a számla sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták. 21.5.5. Amennyiben a Lakópark Hirdető a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Lakópark Hirdető a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. 21.6. A Szerződés megszűnése 21.6.1. A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult írásban 30 napos felmondási idővel felmondani. 21.6.2. A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni 22. A DISPLAY HIRDETŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 22.1. A Display Hirdetőre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 22.2. A Szerződés létrejötte, tárgya és időtartama 22.2.1. A Szerződés az ÁSZF 3. számú mellékletét képező egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre. 22.2.2. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Display Hirdető által megrendelt Display Médiaajánlat szerinti – hirdetési felületet biztosít a Display Hirdető részére, a Display Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben meghatározottak szerint. 22.2.3. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre. 22.2.4. Lakóparkra vonatkozó Display Hirdetésre kizárólag az a Felhasználó jogosult Szerződést kötni, aki vagy amely egyben Lakópark Hirdetőnek is minősül. 22.3. Felek jogai és kötelezettségei 22.3.1. A Display Hirdető köteles a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott közzétételi időpontja előtt legalább 5 munkanappal awww.moraingatlan.hulinken elérhető technikai specifikációnak megfelelő Display Hirdetést a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 33 22.3.2. A Szolgáltató jogosult a közzététel előtt a Display Hirdetést tesztelni. A tesztelés során felmerülő hibákról a Szolgáltató tájékoztatja a Display Hirdetőt; a hibák kijavítása a Display Hirdető feladata. Amennyiben a Display Hirdető nem javítja ki a Szolgáltató által jelzett hibákat a hibajelzéstől számított 3 munkanapon belül, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni. 22.3.3. A Display Hirdető változtatási igényt a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott közzétételi időpontja előtt legfeljebb 3 munkanappal terjeszthet elő. E határidő lejártát követően a Szolgáltató változtatási igényt nem fogad el, és nem felel a nem teljesített módosítási igényekből eredő károkért. 22.3.4. A Display Hirdetés – a Szerződésben meghatározott – Felületen történő elhelyezését, illetve megjelenési helyét a Szolgáltató határozza meg. 22.3.5. Szöveges Display Hirdetés (pl. PR cikk) úgy tehető közzé, hogy annak reklám jellege a Display Hirdetés szövegéből egyértelműen kiderüljön, annak valódi természetét a Display Hirdetés nem leplezheti. 22.3.6. Politikai tartalmú Display Hirdetés kizárólag „Fizetett politikai hirdetés” felirattal megjelölve kerülhet közzétételre. 22.3.7. A Display Hirdető a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott közzétételéi időpontját megelőző 5. munkanapig jogosult a Szerződéstől a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli Jognyilatkozatával elállni. A Jognyilatkozatnak a jelen pontban rögzített határidőig meg kell érkeznie a Szolgáltatóhoz. 22.3.8. A Felületeken közzétett Display Hirdetés megjelenési (AV) és kattintás (CT) számai mérése vonatkozásában a Szolgáltató alvállalkozója által mért adatok az irányadók. A Szolgáltató az így mért adatokhoz online hozzáférést biztosít a Display Hirdető részére. 22.3.9. A Szolgáltató a Display Hirdetés tartalmáért nem felel. A Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Display Hirdetés tartalma jogszabályba ütközik, sérti vagy sértheti harmadik személyek jogait vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit. 22.3.10. Ha a Display Hirdetés a Szolgáltatónak felróható ok miatt (pl. szerverleállás) nem jelenik meg a – Szerződésben meghatározott – Felületen, a Szolgáltató a közzététel időtartamát a kiesés időtartamával meghosszabbítja. E körben a Szolgáltató kizárólag a Felületek üzemeltetéséért, felügyeletéért, illetve elérhetőségéért vállal felelősséget, más honlapok és felületek esetében a Szolgáltató felelőssége kizárt. A jelen pont szerinti hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Display Hirdetéshez kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott. 22.4. A Szolgáltatási Díj és fizetési feltételek 22.4.1. A Display Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni. 22.4.2. A Szolgáltató azt követően jogosult a számláját kiállítani, hogy a Display Hirdetés először megjelenik a – Szerződésben meghatározott – Felületen. 22.4.3. A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosult az adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső Szolgáltatási Díjat az első vagy utolsó nem tört hónap számlájában feltüntetni. 22.4.4. A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően – elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki. 22.4.5. A Szolgáltatási Díjat a Display Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell tüntetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a számla sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták. 22.4.6. Amennyiben a Display Hirdető a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Display Hirdető a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. 22.4.7. Amennyiben a Display Hirdető a számla kiegyenlítésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a Display Hirdetés közzétételének felfüggesztésére. A közzététel felfüggesztéséről, a Szolgáltató e-mail útján értesíti a Display Hirdetőt. Amennyiben a Display Hirdető a jelen pont szerinti értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A jelen pont szerinti felfüggesztés időtartama beleszámít a Display Hirdetés Szerződésben meghatározott közzétételi időtartamába. 22.5. A Szerződés megszűnése 22.5.1. A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult írásban 30 napos felmondási idővel felmondani. 22.5.2. A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Szolgáltatási Díjak 2. számú melléklet: Egyedi szerződés minta – Lakópark Hirdető 35 3. számú melléklet: Egyedi szerződés minta – Display Hirdető 4. számú melléklet: Korm. rendelet szerinti elállási és felmondási nyilatkozat minta A moraingatlan.hu Adatvédelmi Szabályzata Hatályos: 2019. március 02 től. Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: a moraingatlan.hu Székhelye: 1028 Budapest, Temető utca 19. A Adatvédelmi tisztségviselő: Móra Péter Email: mora@moraingatlan.hu Telefon: +36309488730 (munkanapokon 10.00 – 16.00) Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy szabályozza a www.moraingatlan.huszemélyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek jogait, eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek. I. Alapfogalmak és hatály 1.1. A szabályzat hatálya 1.1.1. Személyi hatály A Szabályzat hatálya kiterjed (1) a moraingatlan.hu által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységeket végző személyekre (munkavállalók vagy a moraingatlan.hu-val más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) és (2) azokra a természetes személyekre, amelyekkel kapcsolatban a moraingatlan.hu személyes adatokat kezel vagy feldolgoz (érintettek), illetőleg – ha a magyar jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 Rendelete alkalmazását azokra elrendelik, az ezekben megjelölt feltételekkel és határidőig – az érintettre és annak hozzátartozójára. 1.1.2. Tárgyi hatály A szabályzat hatálya kiterjed a www.moraingatlan.humint adatkezelő vagy adatfeldolgozó által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra. 2. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK, JOGSZABÁLYOK A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttérinformációkat tartalmaznak az alábbi jogszabályok: – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”); – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”); – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”); – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). 3. ALAPFOGALMAK 3.1. Személyes adat Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 3.2. A személyes adatok különleges kategóriái a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 3.3. Adatkezelés A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés 3.4. Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 3.5. Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 3.6. Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 4 / 3 3.7. Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 3.8. Adatvédelmi incidens A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 3.9. EGT-állam. Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. 3.10. Harmadik ország Minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 3.11. Profilalkotás Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 3.12. Álnevesítés A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 3.13. Közös adatkezelés Ha az adatkezelés céljait és eszközeit a moraingatlan.hu más adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen határozza meg. II.a moraingatlan.hu mint adatkezelő 4. ALAPELVEK 4.1. Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a www.moraingatlan.hutiszteletben tartja az adatvédelmi jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így: 4.1.1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli (a lehetséges jogalapokra lásd az 5. pontot, az egyes adatkezelések jogalapjaira lásd az 1. mellékletet) 4.1.2. Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel (az egyes adatkezelések jogalapjaira lásd az 1. mellékletet) 4.1.3. Csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben (az egyes adatkezelések során kezelt személyes adatok körére lásd az 1. mellékletet) 4.1.4. A személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét biztosítja és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék 4.1.5. A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 4.1.6. A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem. 4.1.7. A személyes adatok kezelését a moraingatlan.hu olyan módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek történő megfelelés igazolására. 4.1.8. A személyes adatvédelemmel kapcsolatos szabályozásra és ennek módosítására történő javaslattétel a moraingatlan.hu Igazgatóságának a feladata, amely ezt megelőzően konzultál a társaság adatvédelmi tisztségviselőjével. Ha a moraingatlan.hu bármely munkavállalója a társaság személyes adatkezelését érintő körülményt érzékel (valamely érintett adatkezelést illető kérelme érkezik hozzá, adatvédelmi incidenst tapasztal, vagy bármely egyéb releváns információ birtokába jut), haladéktalanul köteles értesíteni a moraingatlan.hu Igazgatóságát, és továbbítani a releváns dokumentumokat. Az Igazagatóság haladéktalanul értesíti ezen információkról a társaság adatvédelmi tisztviselőjét. 5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 5.1. Személyes adatot a www.moraingatlan.hukizárólag az alábbi esetekben kezel: 5.1.1. Ha az az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez; 5.1.2. Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 5.1.3. Ha az adatkezelés a moraingatlan.hu-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 5.1.4. Ha az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 5.1.5. Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 5.1.6. Ha az adatkezelés a moraingatlan.hu vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek; 5.2. Ha az adatkezelés jogalapja az 5.1.6 pontban meghatározott jogalap, akkor érdekmérlegelési teszt lefolytatása szükséges. Ezen teszt keretében 5.2.1. Meg kell határozni, hogy mi alkotja a moraingatlan.hu, vagy a harmadik fél jogszerű érdekét; 5.2.2. Meg kell vizsgálni, hogy mi alkotja az érintettnek olyan érdekeit, vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé; 5.2.3. Az 5.2.1 és 5.2.2. pontban írt tényezők alapján előzetes mérlegelést kell elvégezni; 5.2.4. Az előzetes mérlegelés eredményéhez képest, amennyiben az érdekmérlegelés eredménye nem egyértelmű, további garanciákat kell társítani az érintett jogainak védelmében. 5.2.5. Az elszámoltathatóság elve (lásd 4.1.7. pont) alapján az 5.2.1-5.2.4 pontban leírt mérlegelés elvégzését és annak eredményét dokumentálni kell. 6. A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI 6.1. A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat a moraingatlan.hu kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezel 6.2. A 6.1. pontban meghatározott hozzájárulás hiányában az érintett által megküldött, a személyes adatok valamely különleges kategóriájába tartozó adatot tartalmazó iratot a www.moraingatlan.humásolat készítése nélkül visszaküldi. 6.3. A 6.1. alatti hozzájárulást megfelelően dokumentálni kell. 7. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA 7.1. A moraingatlan.hu elsősorban az érintettektől jut személyes adataik birtokába, ebben az esetben az e Szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat illetőleg tájékoztatás alkalmazandó. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerzi be, a moraingatlan.hu a következő információkat bocsátja az érintett rendelkezésére: 7.1.1. a moraingatlan.hu és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 7.1.2. a moraingatlan.hu adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei; 7.1.3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 7.1.4. az érintett személyes adatok kategóriái; 7.1.5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk; 7.1.6. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 7.1.7. ha az adatkezelés jogalapja az 5.1.6 pontban írt jogalap, akkor a moraingatlan.hu jogos érdeke; 7.1.8. Az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga; 7.1.9. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 7.1.10. A NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 7.1.11. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; 7.1.12. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír; 7.2. A 7.1. pont alatt írt információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni. Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával kell közölni az információkat. 7.3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg. 8. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA 8.1. A www.moraingatlan.huaz érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 8.1.1 az adatkezelés céljai; 8.1.2. az érintett személyes adatok kategóriái; 8.1.3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 8.1.4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 8.1.5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 8.1.6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 8.1.7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 8.1.8 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 8.1.9 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról. 8.2. A moraingatlan.hu az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a moraingatlan.hu az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 9. A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG 9.1. Az érintett kérésére a moraingatlan.hu indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 9.2. A www.moraingatlan.huaz érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 9.2.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 9.2.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 9.2.3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik; 9.2.4. az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen; 9.2.5. a személyes adatokat a moraingatlan.hu -ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 9.2.6. a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 9.3. A 9. pontban foglalt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor. 9.4. A moraingatlan.hu minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törléséről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a moraingatlan.hu tájékoztatja e címzettekről. 10. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 10.1. Az érintett kérelmére a moraingatlan.hu korlátozza az adatkezelést, ha 10.1.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát 10.1.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását 10.1.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 10.1.4. az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 10.2. A moraingatlan.hu minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet a www.moraingatlan.hutájékoztatja e címzettekről. 11. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 11.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a moraingatlan.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha 11.1.1. az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik vagy 11.1.2. az adatkezelés automatizált módon történik. 11.2. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni. 12. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 12.1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a moraingatlan.hu a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 12.2. Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 13. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS 13.1. a moraingatlan.hu csak akkor alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést, amely az érintette nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, ha 13.1.1. a moraingatlan.hu és az érintett közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 13.1.2. meghozatalát a www.moraingatlan.hu-ra alkalmazandó olyan uniós vagy hazai jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít 13.1.3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 13.2. Az automatizált döntés és profialkotás további követelményeire az Általános Adatvédelmi Rendelet alkalmazandó. 14. INCIDENSKEZELÉS ADATKEZELŐKÉNT 14.1. Az adatvédelmi incidenst a moraingatlan.hu a tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. A bejelentést, amennyiben ilyen létezik, a hatóság által megadott formában és módon kell megtenni, a hatóság előírásai szerint (például a hatóság által megjelölt felületen vagy hot-line vonalon). Amennyiben az adatvédelmi hatóság nem hoz létre felületet a bejelentés kötelező tartalmi elemeivel kell megtenni. 14.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a bejelentést nem kell megtenni. Ezt a döntést az Igazgatóság hozza meg, mérlegelve az eset összes körülményeit, az adatvédelmi tisztviselő véleményének kikérése után. 14.3. a moraingatlan.hu nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket amennyiben az incidensek nyilvántartására a felügyeleti hatóság kötelező tartalmi elemeket határoz meg, abban az esetben ezzel a tartalommal kell elkészíteni az incidens nyilvántartási táblázatot. 14.4. A moraingatlan.hu indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ezt a döntést az Igazgatóság hozza meg, az adatvédelmi tisztviselővel való konzultáció után, az eset összes körülményeire tekintettel, amelyről feljegyzést készít. 14.5. Az érintett értesítése alóli kivétel, ha 14.5.1. a moraingatlan.hu megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; vagy 14.5.2. A www.moraingatlan.huaz adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy 14.5.3. A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 15. KÖZÖS ADATKEZELÉS 15.1. Közös adatkezelés esetén a moraingatlan.hu és a további adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását, különösen az érintettek jogainak gyakorlásával és tájékoztatásával kapcsolatban. A megállapodásban a moraingatlan.hu és a további adatkezelők az érintettek számára kapcsolattartót jelölnek ki. 15.2. A 15.1. pontban hivatkozott megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani. 15.3. Az érintett jogait abban az esetben is biztosítani kell, ha az a 15.1. pontban hivatkozott megállapodástól eltérően kívánja azokat gyakorolni. 16. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 16.1. A moraingatlan.hu adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak. Az adatfeldolgozási szerződést írásban kell megkötni, és annak eleget kell tennie az e pontban szabályozott tartalmi követelményeknek. 16.2. Az adatfeldolgozási szerződésben rendelkezni kell arról, hogy az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vehet igénybe, illetőleg általános felhatalmazást vagy egyedi felhatalmazás lehetőségét kell rögzíteni további adatfeldolgozó igénybevételére. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, a www.moraingatlan.hunevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek a moraingatlan.hu és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek. 16.3. Az adatfeldolgozási szerződésben rögzíteni kell, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a moraingatlan.hu írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó a moraingatlan.hu-t az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha ezt az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja. 16.4. A szerződésnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak; 16.5. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó biztosítja az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt adatbiztonsági követelményeket. 16.6. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a moraingatlan.hu -t abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében. 16.7. A szerződésnek rögzítenie kell azt, hogy az adatfeldolgozó segíti a moraingatlan.hu-taz adatkezelés biztonságát, az adatvédelmi incidensek hatósági bejelentését, az érintettek az adatvédelmi incidensekről történő tájékoztatását, valamint az adatvédelmi hatásvizsgálatot és előzetes konzultációt illető kötelezettségei gyakorlásában. 16.8. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozás befejezését követően a moraingatlan.hu döntése alapján az adatfeldolgozó minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a moraingatlan.hu-nak, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a magyar jog az személyes adatok tárolását írja elő. 16.9. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó a moraingatlan.hu rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a moraingatlan.hu által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 16.10. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja awww.moraingatlan.hut, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt az Általános Adatvédelmi Rendeletet, vagy valamely egyéb magyar vagy uniós adatvédelmi rendelkezést. III. a moraingatlan.hu mint adatfeldolgozó 16. AZ ADATFELDOLGOZÁS FELTÉTELEI 16.1. Ha a moraingatlan.hu adatfeldolgozóként jár el, a szolgáltatás kapcsán végzett személyes adatkezelések jogalapjának meghatározása és jogszerűségének biztosítása az adatkezelő kötelezettsége. Az adatkezelő felel azon adatkezelések jogszerűségéért, amelyek végrehajtásához a moraingatlan.hu -ot igénybe veszi. A moraingatlan.hu az alábbi intézkedésekkel segíti az adatkezelőt az adatvédelmi szabályozásnak való megfelelésben. 16.2. Az adatkezelővel a moraingatlan.hu írásbeli adatfeldolgozási szerződést köt. Az adatfeldolgozási szerződést úgy kell megkötni, hogy az tartalmazza a 16. pontban meghatározott tartalmi elemeket. 17. AZ ADATKEZELŐ TÁMOGATÁSA AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSÁBAN 17.1. A moraingatlan.hu mint adatfeldolgozó támogatja az adatkezelőt abban, hogy képes legyen biztosítani az érintettnek az Általános Adatvédelmi Rendelet meghatározott jogok érvényesítését. 17.1.1. A moraingatlan.hu oly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az adatkezelő képes legyen az érintett igényére visszajelzést adni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosítani a személyes adatokhoz. 17.1.2. a www.moraingatlan.huoly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az adatkezelő biztosítani tudja az érintett számára a személyes adat helyesbítéséhez, illetőleg törléséhez való jogot. Az adatkezelő kérésére a személyes adatot haladéktalanul törölni kell. 17.1.3. A moraingatlan.hu oly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az adatkezelő biztosítani tudja az érintett számára az adatkezelés korlátozásához fűződő jogot. 17.1.4. Amoraingatlan.hu oly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az érintett az adatkezelőhöz benyújtott kérelmet követően az ügyfél, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 18. AL-ADATFELDOLGOZÓK 18.1. A moraingatlan.hu kizárólag az adatkezelő (általános vagy eseti) írásos felhatalmazása esetén vesz igénybe további adatfeldolgozót, és általános felhatalmazás esetén az tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti. 18.2. Al-adatfeldolgozó igénybevétele esetén a moraingatlan.hu útján erre az adatkezelőre ugyanazon adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyeket a 18.2. pont alatti szerződés szabályoz. 19. INCIDENSKEZELÉS ADATFELDOLGOZÓKÉNT 19.1. Az adatvédelmi incidenst a moraingatlan.hu adatfeldolgozóként eljárva a tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 20. AZ ADATKEZELÉSI (ÉS ADATFELDOLGOZÁSI) TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA 20.1. Adatkezeléseiről a moraingatlan.hu nyilvántartást vezet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal. 20.2. Ha a moraingatlan.hu adatfeldolgozóként is eljár, nyilvántartást vezet adatfeldolgozásairól az Általános Adatvédelmi Rendelet által meghatározott tartalommal. 20.3. A nyilvántartások vezetéséért az adatvédelmi tisztviselő a felelős. A www.moraingatlan.humunkavállalóinak kötelezettsége a személyes adatkezeléssel vagy adatfeldolgozással kapcsolatos tervezett tevékenységek bejelentése a tisztviselőnek. Az adatvédelmi tisztviselő – szükség szerint jogi állásfoglalás beszerzése után – bevezeti a változást az adott nyilvántartásba. IV. Záró rendelkezések 21. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 21.1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), vagy az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 22. Az Adatvédelmi Szabályzat mellékletei: 22.1. Az adatkezelések nyilvántartása az Általános Adatvédelmi Rendelet 30.cikkének (1) bekezdése alapján 22.2. Adatfeldolgozói nyilvántartás az Általános Adatvédelmi Rendelet 30 cikkének (2) bekezdése alapján 22.3. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása 22.4. Hozzájárulás és tájékoztatás minta 22.5. Elvégzett érdekmérlegelések Budapest, 2019. március 02. 1. sz. melléklet Az adatkezelések nyilvántartása az Általános Adatvédelmi Rendelet 30.cikkének (1) bekezdése alapján Az adatkezelő neve: moraingatlan.hu Az adatkezelő elérhetősége: 1029 Budapest, Temető utca 19. mora@moraingatlan.hu A) Ügyfelekkel, üzletfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelések Az adatkezelés célja (Folyamat) Az érintettek kategóriái A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja Adattovábbítás/adatfeldolgozás Nyilvánosságra hozatal Törlési határidő Magánhirdetők hirdetéseinek közzététele Hirdetők Név, elérhetőségi adatok, számlázási adatok, szállítási adatok, ingatlan adatai, fotói, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, jelszó a moraingatlan.hu és a hirdető közötti szerződésteljesítése Nyilvánosságra hozatal: telefonszám, email cím, fotók továbbítás. Polgári jogi elévülés Ingatlanközvetítői hirdetések közzététele Közvetítő egyéni vállalkozók, Cégvezetők Ingatlanreferensek Név, fotó (referens esetén), elérhetőségi adatok, számlázási adatok, ingatlan a moraingatlan.hu és a hirdető közötti szerződés teljesítése (közvetítő esetén) Nyilvánosságra hozatal: telefonszám, email cím, fotók Továbbítás: hitel iránti érdeklődés esetén a moraingatlan.hu Polgári jogi elévülés Fotók estén a hirdetés végleges törlését követően azonnal 1 1 Maximum 5 munkanapon belül Kapcsolattartók Számlázással foglalkozó munkatársak adatai, fotói, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, jelszó A moraingatlan.hu és az ügyfél (a közvetítő) jogszerű érdeke (kapcsolattartó, referens, munkatárs esetén) Hozzájárulás (referens fotója) Adatfeldolgozás: a moraingatlan.hu Cégvezető/referens/kapcsolattartó/ munkatárs személyének változása után azonnal 2 (kivéve, ha jogszabály hosszabb határidőt állapít meg) Hirdetésfigyelő/ szolgáltatásHirdetésfigyelőre feliratkozott személyek Email cím Az érintett hozzájárulása Adatfeldolgozás: a moraingatlan.hu A leiratkozással egy időben 3 (hirdetésfigyelő esetén) (kivéve, ha jogszabály hosszabb határidőt állapít meg) Ingatlankeresők adatainak kezelése Ingatlankereső személyek Név, elérhetőség, email kommunikáció tartalma A moraingatlan.hu jogszerű érdeke/Jogi kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A §) Adatfeldolgozás: www.moraingatlan.hu90 nap Panasz esetén 5 év (Fgytv. 17/A § (7) bek. Energiatanúsítvány igénylése Energiatanúsítványt igénylő személyek Név, elérhetőség Hozzájárulás E.E.G. Tanúsító Kft. A továbbítást követően indokolatlan késedelem nélkül 4 2 Maximum 5 munkanapon belül 3 Maximum 5 munkanapon belül 4 Maximum 5 munkanapon belül Hirdetést jelentő személyek adatainak kezelése Hirdetések szabálytalanságára, egyértelműségének, aktualitásának hiányára figyelmeztető személyek E-mail cím Az érintett hozzájárulása Adatfeldolgozás: a moraingatlan.hu Az email megválaszolását követően indokolatlan késedelem nélkül 5 (kivéve, ha jogszabály hosszabb határidőt állapít meg) Weboldal látogatóinak üzleti célú kezelése Weboldal látogatói IP-cím, látogatás időpontja és időtartama, lehívott állományok, korábban látogatott URL-ek, cookie-k Az érintett hozzájárulása Adatfeldolgozás: a moraingatlan.hu 90 nap vagy a látogató által történő törlés időpontjában 6 B) Egyéb adatkezelések Az adatkezelés célja (Folyamat) Az érintettek kategóriái A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja Adattovábbítás/adatfeldolgozás Törlési határidő Elektronikus iktatórendszer Levelezőpartnerek Elérhetőségi adatok a moraingatlan.hujogszerű érdeke – 5 év A weboldal technikai üzemeltetése, az oldal védelme jogellenes tevékenység ellen A weboldal látogatói IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja, lekért állományok stb.) A moraingatlan.hu 90 nap Metaadatok megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése A weboldal látogatói, ingatlankeresők, ingatlanhirdetők A szolgáltatás típusa, a szolgáltatás előfizetőjének vagy felhasználójának a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító adatai, a szolgáltatás igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, a regisztrációhoz használt IP-cím és portszám, az igénybevételnél Jogi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény 3/B §, 13/B §) Megkeresés esetén továbbítás a titkos információgyűjtésre feljogosított szervnek Adat keletkezésétől számított egy év 5 Maximum 5 munkanapon belül 6 Maximum 5 munkanapon belül használt IP-cím és portszám, a felhasználói azonosító Kamerás megfigyelés az Ingatlanfiók helyiségében Az Ingatlanfiók látogatói (ügyfelek, leendő ügyfelek, munkavállalók) Arcmás, mozgóképes felvételen rögzített egyéb adatok a www.moraingatlan.hu jogszerű érdeke – 3 munkanap 2. számú melléklet: Incidensek nyilvántartása Incidens időpontja/Észlel és időpontja Érintett személyes adatok köre Incidenssel érintettek köre és száma Incidens körülményei, hatása, elhárításra tett intézkedések 3. sz. melléklet: Hozzájárulás és tájékoztatás minta A fenti 1. mellékletben hozzájáruláson alapulónak jelölt adatkezelések esetén a következő hozzájárulást és tájékoztatást kell használni az adat felvételére szolgáló felületen: Kifejezett hozzájárulásomat adom [tevékenységhez] szükséges személyes adataim kezeléséhez. _______________ Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján [______] céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatok törlési határideje: [_____] Az adatkezelő és elérhetőségei: a www.moraingatlan.huAz adatkezelő elérhetősége: 1029 Budapest, Temető utca 19. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: mora@moraingatlan.hu [adatvédelmi tisztviselő elérhetősége] Az adatkezelés önkéntes, de [esetleges következmény]. Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a Bankráció tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatokhoz a következő címzettek férnek hozzá: […] Az adatokat harmadik országba továbbítjuk a következő címzettnek: […] Az adatok megfelelő védelmét e harmadik országban a következő garanciák biztosítják: […], amelyekről több információ itt érhető el: […] Automatizált döntéshozatalt, ill. profilalkotást végzünk a következő esetekben: […], amely Önre nézve a következő hatással járhat: […]. Az alkalmazott logikára vonatkozó információk a következők: […] Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha a fenti táblázat szerint az adatkezelési jogalap nem a hozzájárulás, de az adatokat közvetlenül az érintettől veszik fel, úgy a tájékoztatást az alábbi módosítással kell megadni: – jogalap értelemszerű módosítása; – érintetti jogok módosítása (így az adathordozhatóság joga csak hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén él); – a jogalapnak megfelelő többletinformáció (így a jogos érdeken alapuló adatkezelésnél az érintettet tájékoztatni kell a jogos érdekről is). 4. sz. melléklet: Elvégzett érdekmérlegelések Ingatlanközvetítői hirdetések közzététele Közvetítő egyéni vállalkozók, Cégvezetők Ingatlanreferensek Kapcsolattartók Számlázással foglalkozó munkatársak Név, fotó (referens esetén), elérhetőségi adatok, számlázási adatok, ingatlan adatai, fotói, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, jelszó a moraingatlan.hu és a hirdető közötti szerződés teljesítése (közvetítő esetén) a www.moraingatlan.hués az ügyfél (a közvetítő) jogszerű érdeke (kapcsolattartó, referens, munkatárs esetén) Hozzájárulás (referens fotója) Nyilvánosságra hozatal: telefonszám, email cím, fotók Továbbítás: hitel iránti érdeklődés esetén a moraingatlan.hu Offline hirdetési felületek Adatfeldolgozás:a moraingatlan.huPolgári jogi elévülés Fotók estén a hirdetés törlését követően azonnal Cégvezető/referens/kapcsolattartó/munkatárs személyének változása után azonnal 1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” a moraingatlan.hu ingatlanközvetítői hirdetések közzététele tevékenység keretében az alábbi személyes adatokat kezeli: – a vele szerződésben álló ingatlanközvetítő cégek kapcsolattartóinak, referenseinek, munkatársainak neve, elérhetőségi adatai. 2. Az adatkezelő jogszerű érdeke a moraingatlan.hu-nak jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy ingatlanirodák számára is biztosítsa ingatlanhirdetések közzétételére irányuló szolgáltatását. Az ingatlanközvetítő társaságok hirdetései mellett fel kell tüntetni az ingatlanreferenseik elérhetőségi, így egyszerűsítve a kapcsolatfelvételt e munkatársakkal. Ezekben az esetekben a moraingatlan.hu ügyfele az ingatlanközvetítő cég, nem a referens, ám a moraingatlan.hu a referens adatait mégis kezeli, saját, a szolgáltatás nyújtásához fűződő jogszerű érdeke alapján. 3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai Az érintettek az ingatlanirodákkal munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állnak, munkakörük szerves része az ingatlanhirdetések elhelyezése, és az azokkal kapcsolatos megkeresések kezelése. Sok esetben az ingatlanközvetítő iroda nevében maguk töltik fel az adatokat a moraingatlan.hu rendszerébe. Az adatok kezelése az érintettek ésszerű elvárásainak megfelelő, azon nem terjeszkedik túl. 4. Az érdekmérlegelés eredménye Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik szolgáltatás nyújtásához ingatlanirodák számára, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés olyan hatással van, amely az érintett számára belátható. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a moraingatlan.hu által kezelhetők. 4.1 Ingatlankeresők adatainak kezelése Ingatlankereső személyek Név, elérhetőség, email kommunikáció tartalma a www.moraingatlan.hujogszerű érdeke/Jogi kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A §) Adatfeldolgozás: a moraingatlan.hu 90 nap Panasz esetén 5 év (Fgytv. 17/A § (7) bek. 1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” a moraingatlan.hu ingatlanhirdetések közéttételével kapcsolatos szolgáltatásának keretében az alábbi személyes adatokat kezeli: – ingatlankereső személyek neve – elérhetősége – email kommunikáció tartalma. 2. Az adatkezelő jogszerű érdeke a moraingatlan.hu felületén a megjelenő hirdetések megtekintése után az érdeklődők a hirdető számára érdeklődő üzenetet írhatnak, amelynek során megadják a fenti személyes adatokat. A moraingatlan.hu-nak jogszerű érdeke fűződik az adatok kezeléséhez, mivel ennek segítségével képes ellenőrizni az általános szerződési feltételekben írt szabályok betartását a kommunikáció tárgyára és stílusára tekintettel, valamint ezen adatok ismeretében képes a panaszügyintézésre az üzenetek továbbításával kapcsolatos problémák esetén. 3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai A rendszer rendeltetésszerűhasználata esetén az érintett magánszféráját az adatkezelés csekély mértékben érinti, mivel a vonatkozó adatok az ingatlankereséssel szorosan összefüggenek, azok valamely ingatlan iránti érdeklődést fejeznek ki. A megőrzési idő differenciálása (panaszok és más üzenetek esetén) a személyes adatok védelméhez fűződő jog arányos korlátozását szolgálja. 4. Az érdekmérlegelés eredménye Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik a rendszerén folyó kommunikáció moderálásához, és az ÁSZF rendelkezéseinek érvényesítéséhez, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés csekély hatással van, mivel általános esetben (ha az érintett nem valósít meg jogellenes cselekményt) az üzenetek tartalma szorosan a hirdetett ingatlanokkal kapcsolatos. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a moraingatlan.hu által kezelhetők. 4.2. Weboldal látogatóinak üzleti célú kezelése Weboldal látogatói IP-cím, látogatás időpontja és időtartama, lehívott állományok, korábban látogatott URL-ek, cookie-k a www.moraingatlan.hujogszerű érdeke Adatfeldolgozás: a moraingatlan.hu A látogató által történő törlés időpontjában 1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” a moraingatlan.hu internetes honlap üzemeltetőjeként a weboldal hatékony működése, a felhasználói élmény javítása, az oldal felhasználóbarát kialakítása végett az alábbi személyes adatokat kezeli: – IP cím, – a kapcsolódás időpontja, – a használt számítógép operációs rendszerére és alkalmazásaira vonatkozó adatok, – a lehívott adatállományokkal kapcsolatos adatok – korábban látogatott URL-ek – cookie-k. 2. Az adatkezelő jogszerű érdeke a www.moraingatlan.hunak jogszerű érdeke fűződik szolgáltatása fejlesztéséhez, és ahhoz, hogy felhasználóinak minél minőségibb élményt nyújtva, felhasználóbarát módon üzemeltesse rendszerét. Ehhez szükségesek az oldal használatára vonatkozó adatok, amelyek elemzése a hatékonyabb szolgáltatás kialakítását segíti elő. 3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai A fentiekben meghatározott adatok egyes esetekben (pl. dinamikus IP-címmel történő látogatás) csak több adatkezelő együttes tevékenységével lennének meghatározott természetes személyhez köthetők. A moraingatlan.hu a fenti személyes adatokból az érintett azonosítására nem képes: az adatkezelés célja kizárólag a szolgáltatás hatékonyságának és a weboldal felhasználóbarátságának növelése, nem az egyedi jellemzők értékelése. A honlap látogatóját sem a moraingatlan.hu, sem harmadik személy nem azonosítja az adatok felhasználásával. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt. 4. Az érdekmérlegelés eredménye Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik szolgáltatása hatékonyságának növeléséhez, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben (ha az érintett nem valósít meg jogellenes cselekményt) az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a moraingatlan.hu által kezelhetők. 4.3 Elektronikus iktatórendszer Levelezőpartnerek Elérhetőségi adatok a moraingatlan.hu jogszerű érdeke – 5 év 1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” a www.moraingatlan.hu elektronikus iktatókönyvében a postaforgalom dokumentálása céljából kezeli a következő személyes adatokat: – levelezőpartnerek neve – levelezőpartnerek elérhetőségi adatai. 2. Az adatkezelő jogszerű érdeke a moraingatlan.hu mint minden szervezet érdeke az, hogy iratforgalma szabályozott, követhető legyen. 3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai Az érintett személyes adatainak védelméhez való jogát az adatkezelés kis mértékben érinti, magának az adatoknak a nyilvántartásával. A hatás csekély, mivel az érintett előtt az adat útja ismert, általában az egyéb jogviszony alapján a moraingatlan.hu-valegyébként is kapcsolatban áll. Tovább csökkenti az érintett adatvédelmi jogaira való hatást a kötelező törlési határidő. 4. Az érdekmérlegelés eredménye Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik az iktatórendszer alkalmazásához, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés csekély hatással van, mivel az adat útját az érintett ismeri, általában egyéb jogviszony alapján kapcsolatban áll a moraingatlan.hu -val. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a moraingatlan.hu által kezelhetők. 4.4. A weboldal technikai üzemeltetése, az oldal védelme jogellenes tevékenység ellen A weboldal látogatói IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja, lekért állományok, stb.) a www.moraingatlan.hu jogszerű érdeke 90 nap 1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” A moraingatlan.hu internetes honlap üzemeltetőjeként a hálózati és informatikai biztonság fenntartása érdekében a következő személyes adatokat kezeli: IP cím, – a kapcsolódás időpontja, – a használt számítógép operációs rendszerére és alkalmazásaira vonatkozó adatok, – a lehívott adatállományokkal kapcsolatos adatok. 2. Az adatkezelő jogszerű érdeke a moraingatlan.hu informatikai rendszereinek biztonságához a társaságnak jogszerű érdeke fűződik, a lényegi eleme az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés biztosításának is. Az ilyen adatkezeléshez fűződő jogos érdeket maga az Általános Adatvédelmi Rendelet is elismeri. A Rendelet 49. preambulumbekezdése szerint “[a]z érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység (CERT), hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek (CSIRT), elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos, vagyis adott titkossági szinten az érintett hálózat vagy információs rendszer ellenálló képessége az e hálózatokon és rendszereken tárolt vagy továbbított adatok, valamint az e hálózatok és rendszerek által nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét sértő véletlen eseményekkel, illetve jogellenes vagy rosszhiszemű tevékenységekkel szemben. Ez magában foglalhatja például az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való engedély nélküli hozzáférés és a rosszindulatú programterjesztés megakadályozását, továbbá a szolgáltatás megtagadásával járó támadások, valamint a számítógépes és elektronikus kommunikációs rendszerekben való károkozás megállítását.” 3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai A fentiekben meghatározott adatok egyes esetekben (pl. dinamikus IP-címmel történő látogatás) csak több adatkezelő együttes tevékenységével lennének meghatározott természetes személyhez köthetők. A moraingatlan.hu a fenti személyes adatokból az érintett azonosítására nem képes: az adatkezelés célja az informatikai rendszerekkel kapcsolatos egyes biztonsági intézkedések megtétele a naplózott adatok alapján, illetőleg, ha annak helye van, meghatározott jogi eljárás kezdeményezése abban az esetben, ha a honlap látogatója jogszerűtlen cselekményt követ el a holnap látogatásával kapcsolatban. Egyéb esetben a honlap látogatóját sem a www.moraingatlan.hu sem harmadik személy nem azonosítja az adatok felhasználásával. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt. 4. Az érdekmérlegelés eredménye Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű, a GDPR szövegével is alátámasztható, és kifejezetten az adatvédelmi rendelkezésekből következő érdeke fűződik informatikai rendszere biztonságának fenntartásához, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben (ha az érintett nem valósít meg jogellenes cselekményt) az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a moraingatlan.hu által kezelhetők. 4.5 Kamerás megfigyelés az Ingatlanfiók helyiségében Az Ingatlanfiók látogatói (ügyfelek, leendő ügyfelek, munkavállalók) Arcmás, mozgóképes felvételen rögzített egyéb adatok a moraingatlan.hu jogszerű érdeke – 3 munkanap 1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” A www.moraingatlan.huvagyonvédelmi célokból a következő személyes adatokat kezeli: – az elektronikus megfigyelő rendszerrel rögzített képfelvételek. 2. Az adatkezelő jogos érdeke A moraingatlan.hu által használt telephelyeken a vagyonbiztonsághoz a társaságnak jogszerű érdeke fűződik. A moraingatlan.hu ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségében végzi az elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetését; a vagyonbiztonsághoz fűződő érdek súlyát a magyar jogalkotó is elismerte, amikor a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXII. törvény keretei között kifejezetten megengedte ilyen célokból az információs önrendelkezési jog korlátozásával elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetését. 3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai Az elektronikus megfigyelőrendszer segítségével az érintettek (munkavállalók, a telephelyekre látogató egyéb személyek) személyéről képfelvételek rögzülnek. E felvételeket főszabály szerint senki nem ismeri meg, azok az Adatvédelmi szabályzat 1. mellékletében meghatározott, 3 munkanapos határidőben törlésre kerülnek. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt. A felvételek felhasználására csak nyomozó hatóságok jogosultak, az eljárásukra vonatkozó jogi szabályozás szerint. 4.Az érdekmérlegelés eredménye Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű, érdeke fűződik a vagyonbiztonság fenntartásához, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával, ha pedig ez megtörténik, akkor a nyomozó hatóság eljárására vonatkozó jogszabályok garanciákat biztosítanak. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a www.moraingatlan.hu által kezelhetők.